PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Za zpracování údajů uživatele je zodpovědná společnost:

talk4date GmbH
FN 421893g
Mahlerstraße 14/5
A-1010 Wien

(dále jen „WHISPAR“)

2. SOUHLAS A PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

2.1. Udělením tohoto souhlasu souhlasí uživatel se zpracováním osobních a citlivých údajů společností WHISPAR nebo třetími osobami v pověření a jménem společnosti WHISPAR na základě následujících ustanovení na ochranu osobních údajů.

2.2. Kdykoliv je možné využít práva na odvolání tohoto uděleného souhlasu – zcela nebo částečně v rámci právních předpisů – ke zpracování údajů uživatele. Uživatel má také právo vznést námitky vůči užívání jeho anonymizovaných nebo pseudonymizovaných údajů. Námitky je možné vznést písemně na talk4date GmbH, Mahlerstraße 14/5, A-1010 Wien. 

3. Ustanovení na ochranu osobních údajů

3.1. Poskytování služeb a pomoci při hledání ideálního životního partnera vyžaduje zpracování údajů uživatele.

3.2. Společnost WHISPAR spravuje údaje poskytnuté uživatelem s maximální možnou svědomitostí a podle svého nejlepšího přesvědčení usiluje o zajištění odpovídajících opatření pro bezpečnost údajů s ohledem na používané databáze. Vzhledem k otevřeným sítím a internetu nelze však zajistit komplexní ochranu údajů, proto rovněž podněcujeme uživatele k vlastnímu zajištění bezpečnosti údajů, které zprostředkovávají.

3.3. Poskytnutí služeb nabízených společností WHISPAR vyžaduje získání určitých minimálních údajů o konkrétním uživateli. Především, ale ne výlučně, může uživatel v rámci registrace a vytváření konkrétního uživatelského účtu uvést následující údaje:

(i) křestní jméno;

(ii) PSČ a místo;

(iii) povolání;

(iv) telefonní číslo;

(v) pohlaví;

(vi) jazyk (zjistí se automaticky přímo přes jazyk telefonu);

(vii)  datum narození;

(viii) postava;

(ix)  informace o tom, zda a jakým sportům se uživatel věnuje;

(x) informace o tom, zda je uživatel kuřák;

(xi) informace o tom, zda uživatel pije alkohol;

(xii)  dostupnost pro telefonické hovory (dny, denní doba);

(xiii) preference pohlaví;

(xiv) preferované věkové hranice; a také

(xv) omezení vyhledávání na určitou oblast.

Kromě toho má uživatel možnost přidat do svého uživatelského účtu profilovou fotografii.

3.4. Společnost WHISPAR nabízí dále možnost vytvoření audio profilu, ve kterém se uživatel může krátce v délce 10 až 30 vteřin představit  a uvést údaje o své osobě. Předané zvukové soubory společnost WHISPAR před zveřejněním detailně kontroluje, aby nebyly v rozporu s aktuálně platnými VOP a odpovídaly vysokým nárokům na kvalitu společnosti WHISPAR. Použití k jiným účelům než pro představení a popis vlastní osoby je výslovně zakázané.

3.5. Společnost WHISPAR shromažďuje osobní údaje podle § 4 ř. 1 Zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ). Jedná se o údaje týkající se uživatelů, jejichž identitu je možné určit nebo která je určitelná. Osobní údaje se používají v souladu s § 8 odst., 3 ř. 4 ZOOÚ při plnění smluvních povinností mezi společností WHISPAR a uživatelem. Společnost WHISPAR shromažďuje kromě toho citlivé údaje ve smyslu § 4 ř. 2 ZOOÚ.

3.6. Nedochází k žádnému dalšímu prodeji, výměně nebo jinému neautorizovanému použití údajů předaných uživatelem. K předání třetím osobám dochází pouze v případě, že uživatel k tomu dá své svolení nebo je-li k tomu jiná odpovídající zákonná povinnost.

3.7. Účelem a rozsahem využití dat je bezpečné, bezproblémové a efektivní zajištění předmětných služeb společností WHISPAR. Údaje zjištěné o konkrétním uživateli se používají mimo jiné i pro následující účely:

(i) Zajištění uživatelem požadovaných služeb a zákaznického servisu;

(ii) Přizpůsobení a zlepšení služeb a obsahů společnosti WHISPAR;

(iii) Kontrola zákaznické komunikace mezi zákazníky vzhledem k jazykové kvalitě a zákaznické komunikace se zaměstnanci společnosti WHISPAR a

(iv)  Informace o dalších produktech společnosti WHISPAR

3.8. Společnost WHISPAR používá šifrování podle standardů SSL („Secure Socket Layer“) a mimoto chrání uložené informace pomocí firewallů. Přístup k předaným údajům mají pouze vybraní a odpovídajícím způsobem školení zaměstnanci a to pouze v některých případech.

3.9. Společnost WHISPAR má možnost provádět volné, anonymizované vyhodnocení uživatelských údajů v profilech pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo zlepšení svých služeb. Uživatel může proti tomuto využití vznést námitku.

3.10. Navázání kontaktu mezi uživateli probíhá výhradně prostřednictvím služeb společnosti WHISPAR a je proto vůči třetím osobám anonymní. Protože se používá příslušný systém zasílání zpráv, nejsou kontaktní údaje ostatních uživatelů (například telefonní čísla) v žádném okamžiku přístupné druhému uživateli.

3.11. Realizace platebních procesů a služeb týkajících se zpoplatněných služeb společnosti WHISPAR se provádí obvyklým způsobem přes příslušného poskytovatele služeb „App-Stores“ v závislosti na koncovém zařízení, resp. operačním systému (např. Apple, Google), a společnost WHISPAR nemá v žádném okamžiku přístup k platebním údajům uživatelů.

3.12. Není-li žádná zvláštní nutnost k dalšímu použití uživatelských údajů (například trestněprávní vyšetřování), smaže společnost WHISPAR po ukončení smluvního vztahu veškeré uživatelské údaje.

3.13. Registrací souhlasí uživatel s tím, že ho společnost WHISPAR může e-mailem nebo SMS zprávou kontaktovat pro reklamní a informační účely.

3.14. Uživatel má možnost si kdykoli vyžádat informace o údajích uložených společností WHISPAR, týkajících se jeho osoby, o jejich původu, účelu jejich zpracování a příjemců, kteří tyto údaje získali. Tuto žádost o informaci adresujte na adresu společnosti WHISPAR uvedenou v bodě 2.2.