VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Rozsah platnosti

1.1. Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí veškerých smluv uzavřených mezi společností talk4date GmbH  (dále jen „WHISPAR“) a uživatelem jejích služeb.

1.2. Tyto VOP definují pro všechny uživatele podmínky, za kterých dochází k využívání služeb WHISPAR. To platí i v případě, že služby jsou poskytovány nebo k jejich využívání dochází mimo Rakouskou republiku.

1.3. Uzavření členství pro využívání služeb společnosti WHISPAR je vyhrazené pouze pro uživatele, kteří dosáhli věku 18 let.

1.4. Bez souhlasu s těmito VOP nemůže uživatel uzavřít členství.

1.5. VOP platí dále i po ukončení všech smluv až do jejich úplného splnění. Veškerá vedlejší ujednání vyžadují písemné potvrzení společnosti WHISPAR.

1.6. Společnost WHISPAR je oprávněna kdykoliv tyto VOP změnit; změněné znění platí od okamžiku, kdy s ním uživatel projeví svůj souhlas prostřednictvím aplikace WHISPAR.

2. Předmět smlouvy

2.1. Společnost WHISPAR poskytuje svým uživatelům služby a pomoc při hledání ideálního životního partnera. Smlouva se uzavírá výhradně v německém jazyce.

2.2. Společnost WHISPAR nabízí svým uživatelům bezplatné i zpoplatněné služby. Uživateli nevzniká nárok na časově neomezené bezplatné využívání služeb společnosti WHISPAR. Ustanovení upravující zpoplatněné služby najdete pod bodem 4. (Zpoplatněné služby).

2.3. Společnost WHISPAR je oprávněna převést provedení částečných nebo veškerých služeb předmětu smlouvy na třetí poskytovatele služeb nebo pomocné subjekty při plnění, z čehož nesmí pro uživatele vyplývat žádná nevýhoda.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Předpokladem pro využívání služeb společnosti WHISPAR je registrace. Registrací vstoupí uživatel do sítě společnosti WHISPAR a podléhá tím jako její člen těmto VOP. 

3.2. Registrací vzniká bezplatný smluvní vztah mezi společností WHISPAR a uživatelem, jehož obsah se řídí těmito VOP (zpoplatněné služby viz bod 4.)

3.3. Po registraci obdrží uživatel oznámení s potvrzením o uzavření smlouvy.

4. Zpoplatněné služby

4.1. Služby společnosti WHISPAR jsou v zásadě bezplatné, neupozorňuje-li se explicitně na jejich zpoplatnění. 

4.2. Tyto VOP jsou rovněž smluvním podkladem pro zpoplatněné služby. Před uzavřením zpoplatněného vztahu bude uživatel výslovně informován o obsahu předmětné služby, výši nákladů a s tím spojenými platebními závazky. Volbou tlačítka Koupit prohlašuje uživatel vůči společnosti WHISPAR, že souhlasí s uzavřením zpoplatněné smlouvy v definovaném rozsahu.

4.3. Kromě toho informuje WHISPAR uživatele o výši splatné částky (celkových nákladech) a časovém období pro tuto placenou službu. Provedením úkonu určeného společností WHISPAR, např. v případě platby přes internet zasláním platebních údajů společnosti WHISPAR nebo společností WHISPAR pověřenému poskytovateli elektronických platebních služeb, akceptuje uživatel uvedenou cenu.

4.4. Veškeré smlouvy týkající se zpoplatněných služeb společnosti WHISPAR je třeba před uplynutím smluvní doby trvání řádně vypovědět, v opačném případě se tyto služby prodlouží o (dosud) sjednanou smluvní dobu trvání. K možnostem výpovědi u zpoplatněných služeb viz bod 9.3.

5. Povinnosti uživatele

5.1. Uživatel je sám zodpovědný za jím poskytnuté informace a jím realizované jednání. Uživatel v této souvislosti potvrzuje, že veškeré údaje, které uvedl při registraci, jsou pravdivé. Nepravdivé údaje, především údaje uvedené nepravdivě s podvodným úmyslem, opravňují společnost WHISPAR kromě občanskoprávních nároků a trestněprávních důsledků i k okamžité (mimořádné) výpovědi (viz bod 9.1 [Výpověď]) smluvního vztahu, přičemž nárok na odměnu společnosti WHISPAR zůstává tímto nedotčen.

5.2. S veškerými informacemi souvisejícími se smluvním vztahem ke společnosti WHISPAR je uživatel povinen zacházet s maximální důvěrností. Informace, které zde uživatel získá o jiných uživatelích, nesmějí být v žádném případě poskytnuty třetím osobám. Uživatel je povinen nezveřejňovat na svém profilu kontaktní údaje jako jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně, není-li k tomu společností WHISPAR vyzván.

5.3. Uživatel informuje společnost WHISPAR v případě, že již nechce dostávat další návrhy na potenciální partnery, resp. že nechce být dále navrhován jako partner pro jiné uživatele.

5.4. Uživatel potvrzuje, že nesleduje žádné obchodní zájmy a že nebude využívat údaje o třetích osobách, zprostředkovaných společností WHISPAR, k obchodním nebo komerčním účelům. Obdobně je zakázané i využití těchto údajů pro reklamní účely.

5.5. Pokud uživatel využije služby poskytované společností WHISPAR k obchodním nebo komerčním účelům, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 EUR za každý jednotlivý případ porušení podmínek. Nároky společnosti WHISPAR na úhradu vzniklé škody zůstávají tímto nedotčené.

5.6. Jakékoli zneužití služeb společnosti WHISPAR je zakázané, mimo jiné se jedná o:

5.6.1. nahrávání škodlivých souborů (infikovaný software, viry);

5.6.2. nahrávání materiálu chráněného autorskými právy, nedisponuje-li uživatel odpovídajícím souhlasem vlastníka autorských práv;

5.6.3. rozšiřování nemravného, obscénního, pornografického nebo levicově/pravicově radikálního obsahu nebo fotografií;

5.6.4. rozšiřování urážlivých materiálů, materiálů poškozujících pověst nebo jiných materiálů s protiprávním obsahem;

5.6.5. uvádění kontaktních údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo podobně, v profilu;

5.6.6. ohrožování nebo obtěžování jiných uživatelů nebo třetích osob;

5.6.7. nabízení zboží nebo služeb jiným uživatelům nebo třetím osobám; a

5.6.8. negativní ovlivňování dostupnosti nabídky společnosti WHISPAR s ohledem na ostatní uživatele.

5.7. Právním následkem právního zneužití služeb společnosti WHISPAR, především, ale nikoli výhradně, případů porušení podmínek, uvedených v bodě 5.6, je – kromě případných občanskoprávních nebo trestněprávních kroků –  okamžitá (mimořádná) výpověď smluvního vztahu společností WHISPAR (k tomu viz bod 9 [Výpověď]). Kromě toho je společnost WHISPAR oprávněna kdykoli a bez uvedení důvodů smluvní vztah s uživatelem zcela nebo částečně ukončit (k tomu viz bod 10). Povinnost uživatele k zaplacení poplatku zůstává tímto nedotčená.

5.8. Uživatel je povinen zbavit společnost WHISPAR veškerých nároků, ručení nebo závazků vyplývajících z žalob, škod, ztrát nebo nároků, ať uživatele samého nebo třetích osob.

5.9. Při využití možnosti audio profilu má uživatel 10–30 vteřin na provedení zvukové nahrávky. Využití k jiným účelům než k představení a popisu vlastní osoby je výslovně zakázané. Zprostředkované zvukové soubory společnost WHISPAR před zveřejněním důkladně kontroluje.

5.10. Společnost WHISPAR si vyhrazuje právo bez uvedení důvodů smazat uživatelem nahrané fotografie nebo texty, jestliže neodpovídají vysokým nárokům služeb společnosti WHISPAR. 

6. Platba

6.1. Veškeré uvedené ceny společnosti WHISPAR se rozumí v eurech a zahrnují aktuálně platnou zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty.

6.2. Uživatel má při uzavření procesu objednávky k dispozici uvedené možnosti platby (například platbu kreditní kartou, využití služeb PayPal, převodu přes účet). Společnost WHISPAR si výslovně vyhrazuje právo omezení výběru platebních karet.

6.3. Sjednané platby jsou splatné předem.

6.4. Při prodlení platby je společnost WHISPAR oprávněna účtovat při zachování výhrady na uplatnění vyšší (doložené) škody z prodlení úroky ve výši 8 % p.a. Kromě toho se uživatel zavazuje, že nahradí třetím osobám náklady za upomínky, vymáhání nebo dohledání (především za právní zastoupení), jestliže tyto náklady byly vynaloženy k vymáhání právních nároků.

6.5. Dostane-li se uživatel s ohledem na platební povinnosti vůči společnosti WHISPAR s částečnou a/nebo celkovou platbou splatné částky do prodlení delšího než 7 dní, je splatná celá ještě neuhrazená částka. Společnost WHISPAR je v tomto případě oprávněna uživatele zablokovat.

7. Vyloučení  

Jako předmět smlouvy je výslovně vyloučené zprostředkování manželství, navazování kontaktů za účelem manželství nebo trvalá a opakovaná služebně smluvní činnost jakéhokoliv druhu, která směřuje k bezprostřední realizaci partnerství nebo manželství.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Co se týká ustanovení o ochraně osobních údajů, odkazujeme na externí Prohlášení o souhlasu.

9. Výpověď

9.1. Uživatel i společnost WHISPAR mají kdykoliv právo vypovědět bezplatný smluvní vztah při dodržení čtyřtýdenní výpovědní lhůty bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta u zpoplatněných služeb závisí na konkrétním operačním systému, který uživatel využívá (např. Apple, Google), a v těchto případech odkazujeme na Všeobecné obchodní podmínky příslušných společností  ( Apple Inc. / Google Inc.). Povinnost uživatele uhradit již realizované nebo objednané služby společnosti WHISPAR zůstává tímto nedotčená. Dále zůstává nedotčené i právo uživatele na mimořádnou výpověď smluvního vztahu. Uživatel nemá právo na vrácení odměny, která již byla společnosti WHISPAR zaplacena.

9.2. Řádná výpověď bezplatného členského poměru se společností WHISPAR se provádí písemným vyjádřením poštou (příslušné kontakty jsou uvedené v bodě 12 [Poučení o právu na odstoupení od smlouvy]). Alternativně můžete profil smazat pomocí tlačítka „Vymazání profilu“ v aplikaci. K výpovědi zpoplatněných služeb viz bod 9.3.

9.3. Zakoupil-li uživatel aplikaci WHISPAR přes App Store (například Apple Inc. nebo Google Inc.), je nutné zpoplatněné služby vypovědět přímo u konkrétního provozovatele App Store  ( Apple/Google), protože v tomto případě se platby provádí přes tohoto provozovatele.

9.4. Společnost WHISPAR má důvod k mimořádné výpovědi především v případech, kdy uživatel

9.4.1. zneužívá nabízené služby ve smyslu bodu 5.6;

9.4.2. úmyslně uvádí při registraci nebo v průběhu smluvního vztahu chybné údaje;

9.4.3. opakovaně a přes předchozí upozornění poruší ustanovení těchto VOP. 

10. Blokování

10.1. Společnost WHISPAR může v případě podezření ze zneužití nabízených služeb, při stížnosti uživatelů nebo třetích osob, při nedodržení platebních povinností nebo při porušení těchto VOP příslušného uživatele zablokovat. Případné nároky nebo ustanovení týkající se řádné nebo mimořádné výpovědi společností WHISPAR zůstávají nedotčené.

10.2. Pokud je to v dané situaci přiměřené, společnost WHISPAR příslušného uživatele předem napomene a poskytne mu příležitost se k situaci vyjádřit. Není-li toto napomenutí přiměřené, lze uživatele ihned zablokovat a po zablokování mu dát možnost se k situaci vyjádřit.

10.3. Pokud bude zablokování uživatele vyžadovat soud nebo jiný úřad, může společnost WHISPAR příslušného uživatele zablokovat bez poskytnutí bližších informací. Nároky na odměnu společnosti WHISPAR vůči zákazníkovi tím zůstanou nedotčené.

11. Odpovědnost a omezení odpovědnosti

11.1. Společnost WHISPAR nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost údajů zprostředkovaných uživateli. Společnost WHISPAR není v této souvislosti odpovědná ani za zneužití služeb jinými uživateli, především v takovém případě, kdy uživatel dá  poskytnuté údaje k dispozici třetím osobám a/nebo třetí osoby tyto údaje zneužijí.

11.2. Společnost WHISPAR ručí výhradně za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo škody způsobené úmyslně. Ručení za lehkou nedbalost, náhradu následných nebo majetkových škod, nedosažených úspor, ztrát úroků, ušlého zisku nebo škody vyplývající z nároků třetích osob vůči uživatelům je vyloučené. Omezení odpovědnosti platí i pro veškeré orgány společnosti WHISPAR a pro jí pověřené pomocné subjekty při plnění nebo poskytovatele služeb.

11.3. Společnost WHISPAR poskytuje pouze technický rámec pro zprostředkování kontaktů; úspěch ve smyslu navázání kontaktu není v žádném případě dlužným předmětem smlouvy. Krátkodobé technicky podmíněné výpadky, například výpadky serverů společnosti WHISPAR, a s tím spojené přerušení dostupnosti, resp. přerušení využívání služeb z důvodu zásahu vyšší moci, potřebných servisních prací nebo z důvodu událostí, za které není společnost WHISPAR odpovědná, neopravňují uživatele k mimořádné výpovědi; stejně tak nelze po tuto dobu u zpoplatněných služeb upustit od sjednaného poplatku.

11.4. Společnost WHISPAR odpovídá pouze za vlastní obsah na svých webových stránkách. Umožní-li společnost WHISPAR prostřednictvím odkazů přístup na jiné webové stránky, není odpovědná za obsah uveřejněný na těchto stránkách.

11.5. V případě nezákonného získání informací o údajích zprostředkovaných uživateli v rámci smluvních vztahů třetími osobami („hackerství“), je odpovědnost společnosti WHISPAR rovněž vyloučena.

12. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

12.1. Uživatelé mají právo odstoupit od smluvního vztahu uzavřeného se společností WHISPAR do 14 dní bez uvedení důvodu (právo na odstoupení od smlouvy). Lhůta čtrnácti dnů začíná běžet dnem uzavření smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy se provádí jednoznačným prohlášením o ukončení smluvního vztahu. K tomuto účelu lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není nutně předepsaný. Pro dodržení lhůty k odstoupení je dostačující, je-li prohlášení odesláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nutné zaslat prohlášení na následující adresu:

Adresát: talk4date GmbH
Adresa: Mahlerstraße 14/5, A-1010 Wien, Austria
E-mailová adresa: office@talk4date.at

12.2. Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je společnost WHISPAR povinna vrátit veškeré platby, které od uživatele obdržela, a to bezodkladně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnost WHISPAR obdržela prohlášení uživatele o odstoupení od smlouvy. Použije se stejný platební prostředek, který uživatel zvolil pro provedení původní transakce. Za využití služeb společnosti WHISPAR je uživatel povinen uhradit společnosti WHISPAR  adekvátní odměnu odpovídající rozsahu již poskytnutých služeb. Výjimky lze uplatnit výlučně v souladu s bodem 12.3.

12.3. Zakoupil-li uživatel aplikaci WHISPAR přes App Store od Apple Inc., je nutno  právo na odstoupení od smlouvy, týkající se zpoplatněných služeb, uplatnit přímo vůči provozovateli příslušného App Storu  (Apple/ Google), protože platby za zpoplatněné služby se realizují přes tohoto provozovatele. Zakoupil-li uživatel aplikaci WHISPAR přes App Store od Google Inc., uplatňuje se právo na odstoupení od smlouvy, týkající se zpoplatněných služeb, přímo vůči společnosti WHISPAR.

12.4. Za účelem jednoznačného přiřazení prohlášení o odstoupení od smlouvy je uživatel povinen uvést své uživatelské údaje a telefonní číslo, včetně dokladu o tom, že toto telefonní číslo patří skutečně uživateli (např. kopii posledního vyúčtování telefonních služeb) a včetně identifikačních znaků zpoplatněných služeb (například „ID objednávky“), aby tyto platby bylo možné přiřadit konkrétnímu uživateli.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pro veškeré obchodní vztahy a rovněž pro všechny smlouvy a vzájemné nároky mezi společností WHISPAR a uživatelem platí rakouské právo. Použitelnost kupního práva OSN a rakouských kolizních norem je vyloučená.

13.2.  Pro veškeré spory mezi společností WHISPAR a uživatelem je příslušným soudem soud věcně příslušný pro procesy mezi spornými stranami a místně příslušný pro Vídeň. Společnost WHISPAR si však vyhrazuje podání žaloby na uživatele i u jeho všeobecně příslušného soudu. U uživatelů, kteří jsou i spotřebiteli, se uvedená soudní příslušnost považuje za sjednanou pouze v případě, že uživatel má v tomto soudním okrsku trvalé bydliště, místo obvyklého pobytu, místo zaměstnání nebo bydlí-li uživatel v zahraničí. 

13.3.  Bude-li jedno ustanovení těchto VOP zčásti nebo zcela neúčinné nebo neproveditelné, není tím ovlivněna účinnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení. Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení se nahradí takovým účinným nebo proveditelným ustanovením, které se hospodářským významem nejvíce podobá neúčinnému nebo neproveditelnému ustanovení; totéž platí odpovídajícím způsobem pro případné mezery v těchto VOP.